Kaakkois-Suomen amk -opettajien työehtosopimus: Kaikki tarvittava tieto

Kaakkois-Suomen amk -opettajien työehtosopimus: Kaikki tarvittava tieto

Kaakkois-Suomen amk työehtosopimus opettajat Kaikki tarvittava tieto

Opettajat ovat keskeinen osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (AMK) toimintaa. Heidän ammattitaitonsa ja sitoutumisensa opettamiseen ovat avainasemassa opiskelijoiden menestyksen kannalta. Siksi onkin tärkeää, että opettajien työehdoista ja -edellytyksistä sovitaan selkeästi ja oikeudenmukaisesti työehtosopimuksessa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opettajien työehtosopimus (AMK) varmistaa opettajien oikeudenmukaiset palkka- ja työolosuhteet. Sopimus määrittelee muun muassa opettajien palkkauksen, työajan, loman ja työsuhteen ehdot. Tämä on tärkeää sekä opettajien että opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta.

Työehtosopimus takaa opettajille muun muassa kilpailukykyisen palkkauksen, oikeudenmukaisen työmäärän jakamisen ja mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen. Näiden tekijöiden avulla opettajat voivat keskittyä parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijoiden ohjaamiseen ja tuen tarjoamiseen.

Kaakkois-Suomen AMK:n opettajien työehtosopimus on yksi tapa varmistaa ammattitaitoiset opettajat ja laadukas opetus. Sopimus on luotu yhteistyössä opettajien, ammattikorkeakoulun johdon ja opiskelijoiden etujärjestön (KAMK) kanssa. Tavoitteena on luoda kannustava ja motivoiva työympäristö, jossa opettajat voivat toteuttaa pedagogista osaamistaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Kaakkois-Suomen amk työehtosopimus opettajat

Kaakkois-Suomen amk työehtosopimus opettajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (KAMK) on yksi Suomen ammattikorkeakouluista, joka tarjoaa laajan valikoiman opinto-ohjelmia eri aloilta. Opettajilla on tärkeä rooli KAMK:ssa, ja heidän työehtojensa turvaamiseksi on solmittu työehtosopimus.

Työehtosopimus on sopimus, joka määrittelee työntekijöiden palkka- ja työolosuhteet. Se takaa opettajille oikeudenmukaisen palkan, lakisääteiset vapaapäivät, lomat ja muut työsuhteeseen liittyvät edut. Työehtosopimus varmistaa myös opettajien oikeudet esimerkiksi sairausajan palkanmaksuun ja työaikasuojeluun.

Opiskelijoiden kannalta työehtosopimus on tärkeä, koska se varmistaa opettajien hyvinvoinnin ja jaksamisen, mikä vaikuttaa suoraan heidän opetustyöhönsä. Hyvinvoivat opettajat pystyvät tarjoamaan laadukasta ja motivoivaa opetusta, josta opiskelijat hyötyvät.

Alla on esimerkki työehtosopimuksen sisältämistä kohdista opettajien eduista:

 • Palkkausjärjestelmä ja palkanmaksu
 • Työaika ja työvuorot
 • Lomat ja muut vapaapäivät
 • Työsuhteen irtisanominen ja purkaminen
 • Työterveyshuolto

Työehtosopimus on tärkeä osa työelämää, ja sen noudattaminen on kaikkien osapuolten etu. Se takaa opettajien hyvinvoinnin ja turvallisuuden työssään, mikä välittyy positiivisesti opetukseen ja koko oppilaitoksen ilmapiiriin.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (KAMK) on sitoutunut takaamaan opettajilleen oikeudenmukaiset työolosuhteet ja hyvinvoinnin. Työehtosopimus on yksi tapa, jolla tämä tavoite saavutetaan ja opetuksen laatu varmistetaan.

Kaikki tarvittava tieto

Kaikki tarvittava tieto

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla (KAMK) on voimassa oleva työehtosopimus opettajien kanssa. Tämä sopimus määrittelee opettajien työsuhteeseen liittyvät ehdot ja oikeudet KAMK:ssa. Tämä sopimus on tärkeä sekä opettajille että ammattikorkeakoululle ja varmistaa oikeudenmukaiset työolosuhteet kaikille osapuolille.

Työehtosopimus sisältää lukuisia määräyksiä, kuten palkkausjärjestelmän, työaikajärjestelyt, loma-ajat, työtehtävät ja etenemismahdollisuudet. Tämä sopimus takaa myös opettajien oikeudet liittyen opetustöihin, ohjaukseen, arviointiin ja tutkimustoimintaan ammattikorkeakoulussa.

AMK-opettajien työehtosopimus tarjoaa myös suojaa työntekijälle työsopimuslain lisäksi. On tärkeää, että opettajat ovat tietoisia omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, jotka määritellään tässä työehtosopimuksessa.

Palkkausjärjestelmä

Palkkausjärjestelmä

Työehtosopimus sisältää tarkat määräykset opettajien palkkausjärjestelmästä. Palkkaus määräytyy sekä tehtäväkohtaisen palkan että henkilökohtaisten suoriutumistekijöiden perusteella. Tällä tavoin opettajien osaaminen ja työpanos huomioidaan palkanmaksussa.

Työaika

Työaika

Työehtosopimuksessa määritellään myös opettajien työaikajärjestelyt. Opettajien tulee tehdä työajastaan tarkkaa kirjausta, ja työajan tulee olla kohtuullinen ja toteuttamiskelpoinen. Työehtosopimus takaa myös opettajille riittävät lepoajat ja lomat.

Työtehtävät

Työtehtävät

Työehtosopimus määrittelee tarkasti opettajien työtehtävät ammattikorkeakoulussa. Sopimus ottaa huomioon erilaiset opettajien roolit ja vastuut, kuten opetus, ohjaus, arviointi ja kehittämistehtävät. Työehtosopimus tarjoaa myös mahdollisuuden työtehtävien laajentamiseen ja kehittämiseen uralla etenemisen yhteydessä.

Etenemismahdollisuudet

Etenemismahdollisuudet

Työehtosopimuksessa määritellään myös opettajien etenemismahdollisuudet uralla. Sopimus tarjoaa puitteet opettajien ammatillisen kehityksen tukemiselle ja tarjoaa polkuja uralla etenemiseen. Tämä auttaa opettajia saavuttamaan omat ammatilliset tavoitteensa ja edistämään ammattikorkeakoulun kehitystä.

Kaikki edellä mainitut seikat ovat tärkeä osa opettajien työsuhdetta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Työehtosopimuksen noudattaminen on olennaista varmistaaksemme oikeudenmukaiset ja hyvät työolosuhteet opettajille. Siksi on tärkeää tutustua työehtosopimukseen ja olla tietoinen omista oikeuksista ja velvollisuuksista opettajana.

Sopimuksen sisältö

Sopimuksen sisältö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (kamk) työehtosopimus opettajien kanssa sisältää useita keskeisiä näkökohtia. Se määrittää sekä opettajien työtehtävät että heidän työsuhteisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Työehtosopimus takaa kaakkois-suomen ammattikorkeakoulun opettajille muun muassa seuraavat asiat:

 1. Palkkaus: Sopimukseen sisältyy yksityiskohtainen palkkausjärjestelmä, joka perustuu opettajan koulutukseen, kokemukseen ja tehtävään. Lisäksi sopimuksessa on määritelty palkankorotusten perusteet ja ajankohdat.
 2. Työaika: Työehtosopimuksessa on tarkat määräykset työajan pituudesta ja joustavuudesta. Se myös määrittelee opettajien oikeudet taukoihin ja vapaisiin.
 3. Lomat: Sopimuksessa on määritelty opettajien lomaoikeudet ja lomakorvaukset. Tämä sisältää käytännön tiedot loman pituudesta ja sen ajankohdasta.
 4. Terveydenhuolto: Työehtosopimus varmistaa, että opettajilla on pääsy asianmukaiseen terveydenhuoltoon ja sairauspäivärahaan.
 5. Koulutus: Sopimus sisältää myös määräykset opettajien oikeudesta osallistua jatkokoulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, mitä kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opettajien työehtosopimus sisältää. Sopimus on laaja ja yksityiskohtainen asiakirja, joka turvaa opettajien oikeudet ja varmistaa heidän hyvinvointinsa työpaikalla.

Työajan sääntely

Työajan sääntely

Kaakkois-Suomen amk:n opettajien työaika määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti. Työehtosopimus määrittelee opettajien työtehtävät, työajat ja palkkauksen. Työaika on opettajille tärkeä asia, sillä se vaikuttaa heidän työkuormaan ja työn järjestelyihin.

Työehtosopimuksen mukaan opettajien työaika lasketaan työviikkotunteina. Yksi työviikkotunti vastaa 45 minuuttia. Opettajilla on sovittu viikkotyöaika ja vuosittainen työaika.

 • Viikkotyöaika: Työehtosopimuksen mukainen viikkotyöaika on yleensä 38 tuntia.
 • Vuosittainen työaika: Vuosittainen työaika määräytyy opettajien työvelvoitteen perusteella. Se voi vaihdella riippuen opetustehtävien määrästä ja jaksotuksesta.

Opettajien työaikaa voidaan joustavoittaa, kunhan työehtosopimuksen määräykset täyttyvät. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi luennot voidaan ajoittaa tiettyihin päiviin tai tiettyihin aikoihin päivästä. Työaikaa voidaan myös jaksottaa esimerkiksi siten, että tietyt työt tehdään tiettyinä aikoina vuodesta.

Yleensä opettajien työaikaan kuuluu myös valmistautuminen opetukseen, arviointi, opiskelijoiden ohjaaminen, työkokoukset ja muut työhön liittyvät tehtävät. Työehtosopimuksessa on määritelty myös mahdolliset ylimääräiset työajankäytön muodot, kuten ylitöiden tekeminen ja korvaukset.

Opettajien työaikaan vaikuttaa myös työelämän kehitys ja digitalisaatio. Digitalisaation myötä opettajilla voi olla enemmän työtehtäviä, kuten verkkokurssien suunnittelu ja materiaalien digitaalinen jakaminen. Työehtosopimus pyrkii ottamaan huomioon nämä muutokset ja takaamaan opettajille oikeudenmukaiset työolot.

Millaisia työehtosopimuksia on voimassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opettajille?

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opettajilla on voimassa työehtosopimus Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kanssa.

Mitä tietoja tarvitaan, kun solmitaan työehtosopimus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opettajien kanssa?

Työehtosopimusta solmittaessa tarvitaan tietoja muun muassa opettajan koulutuksesta, työkokemuksesta, palvelussuhteen ehdoista ja palkasta.

Mikä on työehtosopimuksen tarkoitus?

Työehtosopimuksen tarkoituksena on määritellä työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet sekä työnantajan velvollisuudet työsuhteessa.

Mitä etuja työehtosopimus tuo opettajille?

Työehtosopimus takaa opettajille muun muassa työsopimusturvan, palkkauksen perustan, työaikajärjestelyjä koskevat säännökset, vuosiloman ja sairausloman oikeudet, sekä erilaiset työsuhteen päättyessä noudatettavat menettelytavat.

Mitä tehdä, jos työnantaja ei noudata työehtosopimusta?

Jos työnantaja ei noudata työehtosopimusta, opettajalla on oikeus ottaa yhteyttä ammattiliittoon ja pyytää heidän apuaan.

Mikä on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opettajien työehtosopimus?

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opettajien työehtosopimus on sopimus, joka määrittelee opettajien työsuhteeseen liittyvät ehdot, kuten palkkaus, työajat, lomat ja muut työsuhteeseen liittyvät asiat.

Mikä on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opettajien työehtosopimuksen sisältö?

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opettajien työehtosopimuksen sisältö voi vaihdella, mutta yleensä se sisältää määräykset palkkauksesta, työajoista, lomista, koulutuksesta ja muista opettajan työhön liittyvistä asioista.

Miten työehtosopimus vaikuttaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opettajien työsuhteeseen?

Työehtosopimus määrittelee opettajien työsuhteeseen liittyvät ehdot, joten se vaikuttaa palkkaukseen, työaikoihin, lomiin ja muihin työsuhteeseen liittyviin seikkoihin. Työehtosopimuksen noudattaminen takaa opettajille tietynlaiset työehdot ja oikeudet.

Miten opettajat voivat saada tarvitsemansa tiedot Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opettajien työehtosopimuksesta?

Opettajat voivat saada tarvitsemansa tiedot Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opettajien työehtosopimuksesta esimerkiksi ottamalla yhteyttä ammattiliittoon, joka edustaa opettajia. Lisäksi he voivat saada tietoa työehtosopimuksesta ammattikorkeakoulun henkilöstöhallinnosta tai opettajille suunnatuista tiedotuskanavista.

Sairaanhoitaja (AMK)

Vastaa