Keskon vastuuohjelman strategiset tavoitteet Keskeiset päämäärät ja toimenpiteet

Keskon vastuuohjelman strategiset tavoitteet Keskeiset päämäärät ja toimenpiteet

Keskon vastuuohjelman strategiset tavoitteet Keskeiset päämäärät ja toimenpiteet

Keskon strategiset tavoitteet vastuuratkaisun keskeisinä päämäärinä ovat kestävän kehityksen edistäminen, yhteiskuntavastuun vahvistaminen ja vastuullisen liiketoiminnan toteuttaminen. Kesko haluaa toimia vastuullisesti niin ympäristön, talouden kuin yhteiskunnankin kannalta.

Vastuuohjelman keskeisimpinä päämäärinä ovat vähentää hiilijalanjälkeä, edistää kiertotaloutta, vähentää vedenkulutusta ja päästöjä sekä lisätä vastuullisuutta hankinnoissa ja tuotteiden elinkaaren aikana. Näihin päämääriin pyritään muun muassa energiatehokkuuden parantamisella, kestävien hankintojen edistämisellä ja tuotevalikoiman vastuullisuuden arvioinnilla.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Kesko toteuttaa erilaisia toimenpiteitä. Yhtiö investoi energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan, edistää energiatehokasta liikkumista ja kuljetuksia, sekä kannustaa henkilöstöään ja asiakkaitaan kestäviin elämäntapoihin.

Keskon vastuuohjelman strategiset tavoitteet

Kesko on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja ympäristövastuuseen. Yhtiön vastuuohjelman strategiset tavoitteet ovat keskeisiä suuntaviivoja, joiden avulla Kesko pyrkii edistämään kestävää kehitystä ja vastuullista päätöksentekoa.

Vastuuratkaisun strategiset tavoitteet perustuvat keskeisiin arvoihin, kuten vastuullisuuteen, yhteiskuntavastuuseen ja asiakaskeskeisyyteen. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää jatkuvaa kehitystyötä sekä yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

 • Ympäristötavoitteet: Kesko pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjä, tehostamaan energiankäyttöä ja edistämään kestäviä kulutustottumuksia.
 • Yhteiskuntavastuutavoitteet: Kesko haluaa edistää työntekijöiden hyvinvointia, tasa-arvoa ja monimuotoisuutta sekä tarjota laadukkaita työpaikkoja.
 • Eettiset tavoitteet: Kesko pyrkii varmistamaan korkeat eettiset standardit omassa toiminnassaan ja toimittajaverkostossa.
 • Asiakastyytyväisyystavoitteet: Kesko haluaa tarjota asiakkailleen korkealaatuisia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat heidän tarpeitaan ja odotuksiaan.

Vastuuohjelman strategiset tavoitteet ohjaavat Keskon päätöksentekoa ja toimenpiteitä liiketoiminnassa. Ne edustavat Keskon sitoutumista vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen kaikilla toiminta-alueilla.

Keskeiset päätavoitteet ja toimenpiteet

Keskeiset päätavoitteet ja toimenpiteet

Keskon vastuuohjelman strategiset tavoitteet muodostavat perustan yhtiön vastuuratkaisulle. Päätavoitteena on kehittää kestävää liiketoimintaa ja vastuullista toimintaa koko arvoketjussa, aina hankinnoista tuotteiden elinkaaren loppuun saakka. Kesko haluaa olla edelläkävijä vastuullisessa liiketoiminnassa ja pyrkiä jatkuvasti parantamaan toimintaansa vastuullisuuden näkökulmasta.

Vastuuohjelman keskeiset päätavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti:

 1. Vastuullisten tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen asiakkaille. Kesko haluaa varmistaa, että sen tarjoamat tuotteet ja palvelut ovat eettisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäviä. Tavoitteena on tarjota asiakkaille mahdollisuuksia tehdä vastuullisia valintoja.
 2. Vastuulliset hankinnat ja toimitusketju. Kesko pyrkii kehittämään vastuullisia hankintakäytäntöjä ja varmistamaan, että sen toimittajat noudattavat vastuullista toimintaa. Tavoitteena on edistää vaikuttavia toimintatapoja ja vastuullisia liiketoimintamalleja koko toimitusketjussa.
 3. Ympäristövastuu. Kesko pyrkii vähentämään oman toimintansa ympäristövaikutuksia ja edistämään kestävää kehitystä. Tavoitteena on muun muassa vähentää energiankulutusta, hiilidioksidipäästöjä ja jätemääriä sekä edistää uusiutuvan energian käyttöä.
 4. Sidosryhmäyhteistyö. Kesko haluaa tehdä tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja ottaa vastuunsa laajemmin yhteiskunnassa. Tavoitteena on avoin ja aktiivinen vuorovaikutus sidosryhmien kanssa ja toiminnan jatkuva kehittäminen heidän tarpeet huomioiden.

Keskeisten päätavoitteiden saavuttamiseksi Kesko toteuttaa erilaisia toimenpiteitä ja projekteja. Tämä voi sisältää muun muassa tuotteiden ekologisen kehittämisen, koulutuksen ja tiedotuksen lisäämisen sekä sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä. Kesko myös seuraa ja raportoi säännöllisesti vastuuohjelman edistymistä ja asettaa uusia tavoitteita pitkällä aikavälillä.

Tavoite 1: Asiakastyytyväisyyden parantaminen

Asiakastyytyväisyys on yksi Keskon vastuuratkaisun keskeisistä strategisista tavoitteista. Kesko pyrkii jatkuvasti parantamaan asiakkaiden tyytyväisyyttä tarjoamalla heille laadukkaita tuotteita ja palveluita.

Keskeiset toimenpiteet, joilla Kesko pyrkii parantamaan asiakastyytyväisyyttä, sisältävät muun muassa seuraavat:

 • Laadukkaiden tuotteiden tarjoaminen: Kesko panostaa valikoimaansa ja pyrkii tarjoamaan asiakkailleen laadukkaita ja kestäviä tuotteita. Laadun varmistamiseksi Kesko tekee tiivistä yhteistyötä toimittajien kanssa ja panostaa tuotteiden testaamiseen ja seurantaan.
 • Erinomainen asiakaspalvelu: Keskon tavoitteena on tarjota asiakkailleen erinomaista palvelua niin fyysisissä myymälöissä kuin digitaalisissakin kanavissa. Koulutettu henkilökunta auttaa asiakkaita löytämään etsimänsä tuotteet ja vastaa heidän kysymyksiinsä asiantuntevasti.
 • Asiakaspalautteen kuunteleminen: Kesko pyrkii aktiivisesti keräämään asiakkaiden palautetta ja kuuntelemaan heidän odotuksiaan ja tarpeitaan. Palautetta hyödynnetään jatkuvasti toiminnan kehittämisessä ja asiakaskokemuksen parantamisessa.

Nämä toimenpiteet auttavat Keskoa saavuttamaan tavoitteensa parantaa asiakastyytyväisyyttä ja varmistamaan, että asiakkaat ovat tyytyväisiä Keskon tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Tavoite 2: Ekologisen jalanjäljen pienentäminen

Keskon strategisena tavoitteena on ekologisen jalanjäljen pienentäminen vastuuohjelmansa puitteissa. Tämä tavoite on keskeinen osa Keskon vastuullisuustyötä ja se ohjaa yrityksen ekologisia pyrkimyksiä.

Ekologisen jalanjäljen pienentäminen edellyttää Keskolta laaja-alaisia toimenpiteitä eri toimialoilla. Yritys pyrkii vähentämään ympäristövaikutuksiaan muun muassa energiankulutuksen, jätteiden syntymisen ja hiilidioksidipäästöjen osalta.

Keskeiset toimenpiteet ekologisen jalanjäljen pienentämisessä:

 1. Energiatehokkuuden parantaminen: Kesko pyrkii vähentämään energiankulutustaan ja edistämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
 2. Jätteiden vähentäminen ja kierrätys: Kesko panostaa jätteiden vähentämiseen ja kehittää kierrätysratkaisuja toimialoillaan.
 3. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen: Kesko pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjään muun muassa logistiikan ja kuljetusten osalta.
 4. Veden käytön tehostaminen: Kesko kehittää toimia vedenkulutuksen vähentämiseksi ja veden säästämiseksi toimipaikoissaan.

Nämä toimenpiteet ovat tärkeitä, jotta Kesko saavuttaa tavoitteensa ekologisen jalanjäljen pienentämisestä. Yritys sitoutuu jatkuvasti kehittämään toimintaansa yhä vastuullisemmaksi ja pienentämään ympäristövaikutuksiaan.

Tavoite 3: Yhteiskuntavastuun edistäminen

Tavoite 3: Yhteiskuntavastuun edistäminen

vastuuratkaisun

Keskon keskeiset tavoitteet yhteiskuntavastuun edistämisessä ovat:

 • Vähentää ympäristövaikutuksia ja edistää kestävää kehitystä
 • Tukea työntekijöiden hyvinvointia ja ammatillista kehitystä
 • Vahvistaa vastuullisen hankintaketjun toimintaa
 • Edistää terveellistä ja kestävää ruokakulttuuria
 • Tukea paikallisia yhteisöjä ja alueellista kehitystä

Keskon vastuuohjelman keskeiset toimenpiteet yhteiskuntavastuun edistämiseksi sisältävät:

 1. Ympäristövaikutusten vähentäminen ja kestävän kehityksen edistäminen eri toiminnoissa
 2. Työntekijöiden hyvinvoinnin ja ammatillisen kehityksen tukeminen eri toimintaympäristöissä
 3. Vastuullisen hankintaketjun toiminnan vahvistaminen ja laadun varmistaminen
 4. Terveellisen ja kestävän ruokakulttuurin edistäminen ja kuluttajien valistaminen
 5. Paikallisten yhteisöjen ja alueellisen kehityksen tukeminen eri hankkeiden kautta

Keskon yhteiskuntavastuun edistäminen on keskeinen osa yrityksen strategiaa ja tavoitteita. Toimenpiteiden avulla Kesko pyrkii olemaan vastuullinen toimija niin ympäristöasioissa, työntekijöiden hyvinvoinnissa, hankintaketjun toiminnassa, ruokakulttuurissa kuin yhteisöjen tukemisessakin.

Mikä on Keskon vastuuohjelman tavoite?

Keskon vastuuohjelman strategiset tavoitteet ovat edistää kestävää kehitystä, vastuullisia hankintaketjuja ja ympäristöystävällisiä toimintatapoja. Ohjelman tavoitteena on myös parantaa asiakasvalintaa vastuullisten ja kestävien tuotteiden osalta.

Miksi Kesko keskittyy vastuullisuuteen?

Kesko haluaa olla vastuullinen yritys, joka ottaa huomioon ympäristön, ihmiset ja yhteiskunnan. Vastuullisuus on tärkeä osa Keskon liiketoimintaa ja strategiaa. Yrityksellä on vahva vastuuohjelma, joka auttaa saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet.

Mitä toimenpiteitä Kesko toteuttaa vastuullisuuden edistämiseksi?

Kesko toteuttaa monia toimenpiteitä vastuullisuuden edistämiseksi. Yhtiö pyrkii esimerkiksi vähentämään hiilijalanjälkeään ja edistämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Lisäksi Kesko kehittää vastuullisia hankintaketjuja ja tukee kestävien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.

Miten Kesko aikoo parantaa asiakasvalintaa vastuullisten tuotteiden osalta?

Kesko aikoo parantaa asiakasvalintaa vastuullisten tuotteiden osalta erilaisten toimenpiteiden avulla. Yhtiö pyrkii tarjoamaan asiakkailleen selkeitä ja luotettavia tietoja tuotteiden vastuullisuudesta. Lisäksi Kesko kehittää valikoimaansa vastuullisia tuotteita ja kannustaa asiakkaitaan tekemään kestäviä valintoja.

Mikä on Keskon vastuuohjelman merkitys?

Keskon vastuuohjelma on tärkeä työkalu, jolla yhtiö pyrkii edistämään kestävää kehitystä ja vastuullisia toimintatapoja. Ohjelma auttaa Keskoa saavuttamaan strategiset tavoitteensa ja vahvistaa yhtiön asemaa vastuullisena toimijana. Lisäksi ohjelma näyttää esimerkkiä muille yrityksille ja kannustaa niitä toimimaan vastuullisesti.

Setting the foundations for Green Digitalization – Company perspective | Greg Miles, Atos

Vastaa