Maahanmuutto- ja turvapaikkaosasto amp

Maahanmuutto- ja turvapaikkaosasto amp

Maahanmuutto- ja turvapaikkaosasto amp

Maahanmuutto on tärkeä aihe nykypäivän yhteiskunnassa. Suomen ulkomaalaisosasto, joka tunnetaan myös nimellä Maahanmuutto- ja turvapaikkaosasto, on osa maan maahanmuuttovirastoa. Tämä virasto vastaa maahanmuuttoon ja turvapaikkahakemusten käsittelyyn liittyvistä asioista.

Ulkomaalaisosasto on tärkeä toimija Suomen maahanmuuttopolitiikassa. Se käsittelee ulkomaalaisten oleskelulupia, kansalaisuushakemuksia sekä turvapaikkahakemuksia. Osasto työskentelee yhteistyössä eri viranomaisten, kuten poliisin ja oikeuslaitoksen kanssa, varmistaakseen maahanmuuton sujuvuuden ja turvallisuuden.

Maahanmuutto- ja turvapaikkaosasto

Maahanmuutto- ja turvapaikkaosasto

Maahanmuutto- ja turvapaikkaosasto on suomalainen virasto, joka toimii osana Maahanmuuttovirastoa ja ulkomaalaisvirastoa. Osasto vastaa maahanmuuttoon ja turvapaikanhakijoihin liittyvistä asioista.

Maahanmuutto- ja turvapaikkaosastolla on tärkeä tehtävä Suomen maahanmuuttopolitiikan toteuttamisessa. Osasto käsittelee turvapaikka- ja oleskelulupahakemuksia sekä vastaa oleskelulupien myöntämisestä ja peruuttamisesta.

 • Maahanmuutto: Osasto vastaa maahanmuuttoon liittyvistä asioista, kuten oleskelulupien myöntämisestä, maahanmuuttajien kotouttamisesta ja kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta.
 • Maahanmuuttovirasto: Maahanmuutto- ja turvapaikkaosasto toimii osana Maahanmuuttovirastoa, jonka tehtävänä on käsitellä oleskelulupa- ja kansalaisuushakemuksia sekä huolehtia maahanmuuttajien kotouttamisesta.
 • Ulkomaalaisvirasto: Osasto on myös osa ulkomaalaisvirastoa, jonka tehtävänä on valvoa ja hallinnoida ulkomaalaisten oleskelua Suomessa ja huolehtia ulkomaalaisten rekisteröinnistä ja tunnistamisesta.

Maahanmuutto- ja turvapaikkaosasto toimii tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten, kuten poliisin, oikeuslaitoksen ja sosiaaliviranomaisten kanssa. Osasto pyrkii tarjoamaan asianmukaiset palvelut sekä maahanmuuttajille että turvapaikanhakijoille ja edistämään heidän kotoutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Yleistä maahanmuutto- ja turvapaikkaosastosta

Yleistä maahanmuutto- ja turvapaikkaosastosta

Maahanmuutto- ja turvapaikkaosasto kuuluu ulkomaalaisviraston alaisuuteen ja vastaa Suomen maahanmuutto-, turvapaikka- ja ulkomaalaisasioista. Osasto toimii yhteistyössä muiden virastojen, ministeriöiden ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa maahanmuuttoon liittyvissä asioissa.

Maahanmuutto-osasto vastaa maahanmuuttoon liittyvistä asioista, kuten työlupien myöntämisestä, oleskelulupahakemuksien käsittelystä sekä kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden rekrytoinnista. Turvapaikkaosasto puolestaan käsittelee turvapaikanhakijoiden hakemukset ja vastaa turvapaikkaprosessin läpiviennistä.

 • Maahanmuuttovirasto: Maahanmuuttovirasto vastaa Suomen maahanmuuttopolitiikasta ja maahanmuuttoasioiden hallinnoinnista. Virasto toimii maahanmuutto- ja turvapaikkaosaston alaisuudessa ja sen tehtäviin kuuluu muun muassa oleskelulupien myöntäminen ulkomaalaisille.
 • Ulkomaalaisosasto: Ulkomaalaisosasto vastaa ulkomaalaisten rekisteröinnistä, viisumihakemuksista sekä passiasioista. Osasto toimii maahanmuutto- ja turvapaikkaosaston alaisuudessa ja se tekee tiivistä yhteistyötä poliisiin ja rajavartiolaitokseen.
 1. Maahanmuutto ja turvapaikkaosasto käsittelee vuosittain tuhansia maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita, jotka vaikuttavat Suomen kansainväliseen maineeseen ja kehitykseen.
 2. Osaston tavoitteena on edistää hallittua ja kestävää maahanmuuttoa sekä taata turvapaikanhakijoille oikeusturva ja ihmisarvoinen kohtelu.

Maahanmuutto- ja turvapaikkaosaston työ perustuu kansainvälisiin sopimuksiin, Suomen lainsäädäntöön sekä EU:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen suosituksiin ja määräyksiin. Osasto tekee tiivistä yhteistyötä muiden maiden maahanmuutto- ja turvapaikkaviranomaisten kanssa ja osallistuu aktiivisesti kansainväliseen maahanmuuttokeskusteluun.

Toimivalta ja tehtävät

Toimivalta ja tehtävät

Maahanmuutto- ja turvapaikkaosasto on osa ulkomaalaisosastoa, joka kuuluu ulkomaalaisviraston alaisuuteen. Osasto vastaa maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden asioiden käsittelystä ja päätöksenteosta.

Maahanmuutto- ja turvapaikkaosaston tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • Maahanmuuttajien oleskelulupien käsittely ja myöntäminen
 • Turvapaikanhakijoiden hakemusten vastaanottaminen ja käsittely
 • Pakolaisstatusarvioiden tekeminen
 • Perheenyhdistämishakemusten käsittely
 • Ulkomailta tulevien suomalaisten kansalaisuushakemusten käsittely

Osasto tekee päätöksiä perustuen kansalliseen lainsäädäntöön sekä kansainvälisiin sopimuksiin ja säädöksiin. Päätökset tehdään objektiivisesti ja tasapuolisesti, ja niissä huomioidaan yksilön oikeudet ja tarpeet.

Maahanmuutto- ja turvapaikkaosasto ylläpitää myös tietokantoja ja rekistereitä maahanmuuttoon liittyvistä asioista. Osasto toimii yhteistyössä muiden viranomaisten, kuten poliisin, ulkoministeriön ja sosiaalitoimen kanssa maahanmuuttoon liittyvissä asioissa.

Maahanmuutto- ja turvapaikkaosaston keskeiset tehtävät
Tehtävä Vastuualue
Oleskelulupien käsittely Maahanmuutto
Turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittely Maahanmuutto
Pakolaisstatusarviot Maahanmuutto
Perheenyhdistämishakemusten käsittely Maahanmuutto
Suomalaisten kansalaisuushakemusten käsittely Maahanmuutto

Mikä on Maahanmuutto- ja turvapaikkaosasto amp?

Maahanmuutto- ja turvapaikkaosasto amp on osa Suomen sisäministeriötä, joka vastaa maahanmuutto- ja turvapaikka-asioista. Sen tehtäviin kuuluu muun muassa turvapaikkahakemusten käsittely, maahanmuuton hallinta ja kotouttamispolitiikka.

Kuinka kauan turvapaikkaprosessi yleensä kestää Suomessa?

Turvapaikkaprosessin kesto vaihtelee tapauskohtaisesti, eikä ole yhtä tarkkaa aikarajaa. Yleensä prosessi kestää useita kuukausia, mutta joissakin tapauksissa se voi kestää jopa vuosia. Käsittelyn kesto riippuu muun muassa hakijan taustasta, hakemuksen perusteista ja viranomaisten työmäärästä.

Mitä tapahtuu, jos turvapaikkahakemus hylätään?

Jos turvapaikkahakemus hylätään, hakija voi valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Valituksen käsittelee oikeusistuin, ja se voi johtaa hakemuksen uuteen käsittelyyn tai hylkäävän päätöksen pysymiseen voimassa. Hakijalle ilmoitetaan päätöksen perustelut ja mahdollisuudesta valittaa päätöksestä.

Miksi maahanmuutto on niin tärkeä aihe Suomessa?

Maahanmuutto on tärkeä aihe Suomessa monesta syystä. Se vaikuttaa muun muassa kansantalouteen, kulttuuriin, turvallisuuteen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Suomessa on käyty paljon keskustelua maahanmuuton vaikutuksista ja siitä, miten maahanmuutto voidaan hallita ja kotouttaa tulijat.

Mitä ovat Suomen maahanmuuttopolitiikan päätavoitteet?

Suomen maahanmuuttopolitiikan päätavoitteet ovat muun muassa taloudellisen kasvun edistäminen, työvoiman saatavuuden varmistaminen sekä kansainvälisen suojelun antaminen niille, jotka sitä tarvitsevat. Tavoitteena on myös edistää monikulttuurisuutta ja hyvää yhteiselo- ja kotoutumista eri kulttuuritaustaisen väestön kesken.

Termit haltuun Kuntavaaleissa: maahanmuuttajat

Vastaa