Ncc terveys- ja turvallisuuspolitiikka

Ncc terveys- ja turvallisuuspolitiikka

Ncc terveys- ja turvallisuuspolitiikka

Ncc on johtava pohjoismainen rakennus- ja kiinteistökehityskonserni, joka panostaa vahvasti työntekijöidensä turvallisuuteen ja terveyteen. Yrityksen ncc terveys- ja turvallisuuspolitiikka on suunniteltu varmistamaan, että jokainen työntekijä voi tehdä työnsä turvallisesti ja terveenä.

Työterveys ja -turvallisuus ovat ncc:lle ensisijaisen tärkeitä asioita. Yritys tekee jatkuvaa työtä työtapojen ja -ympäristön parantamiseksi. Ncc:n tavoitteena on vähentää työtapaturmien määrää ja sairauspoissaoloja, sekä edistää työntekijöiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

Työtapaturmilta ja -sairauksilta suojautuminen on keskeinen osa ncc:n terveys- ja turvallisuuspolitiikkaa. Yritys tarjoaa työntekijöilleen kattavan terveys- ja työterveyspalvelun, joka sisältää muun muassa säännölliset terveystarkastukset ja työergonomian arvioinnin. Lisäksi ncc kannustaa työntekijöitään osallistumaan turvallisuuskoulutuksiin ja -kampanjoihin, ja pyrkii luomaan avoimen ja turvallisen työilmapiirin.

NCC:n terveys- ja turvallisuuspolitiikka

NCC:n terveys- ja turvallisuuspolitiikka

NCC:n terveys- ja turvallisuuspolitiikka

NCC:n terveys- ja turvallisuuspolitiikka on keskeinen osa yrityksen toimintaa ja sitoutumista turvalliseen työympäristöön. NCC:n tavoitteena on luoda työpaikka, jossa kaikki työntekijät voivat työskennellä turvallisesti ja terveellisessä ympäristössä.

Turvallisuus on ensisijainen arvo NCC:lle, ja yritys panostaa jatkuvasti turvallisuuskulttuurin kehittämiseen ja ylläpitämiseen. NCC:ssä on käytössä laaja valikoima toimintaohjeita, prosesseja ja työkaluja, jotka auttavat varmistamaan, että kaikki työskentelevät turvallisesti, riippumatta työskentelypaikasta tai -tehtävästä.

Turvallisuuspolitiikan avainperiaatteet:

Turvallisuuspolitiikan avainperiaatteet:

 • Työntekijöiden turvallisuus ja terveys on aina etusijalla
 • Työturvallisuus on osa jokapäiväistä toimintaa ja jokaisen työntekijän vastuulla
 • Turvallisuusjohtaminen on keskeinen tavoite kaikilla organisaation tasoilla
 • Turvallisuuden jatkuva parantaminen ja oppiminen virheistä

Turvallisuuskäytänteet:

NCC noudattaa tiukkoja turvallisuuskäytänteitä kaikessa toiminnassaan. Yrityksellä on käytössään selkeät turvallisuusohjeet, jotka koskevat esimerkiksi putoamissuojausta, tulipalosuojelua, ensiapua sekä koneiden ja laitteiden turvallista käyttöä.

Myös työntekijöille tarjotaan jatkuvaa koulutusta turvallisuusasioissa, jotta he ovat ajan tasalla uusista turvallisuuskäytänteistä ja -vaatimuksista. Lisäksi NCC pyrkii luomaan aktiivisen turvallisuuskulttuurin, jossa kaikki työntekijät osallistuvat turvallisuuden kehittämiseen ja raportoivat mahdollisista riskeistä tai vaaratilanteista.

Safety First – jokaisen velvollisuus

Safety First - jokaisen velvollisuus

Turvallisuus on jokaisen NCC:n työntekijän velvollisuus. NCC korostaa työntekijöiden vastuuta omasta turvallisuudestaan ja toisten turvallisuudesta. Jokaisen on tunnistettava, ilmoitettava ja korjattava turvallisuusriskit ja vaaratilanteet välittömästi. Lisäksi kaikkien työntekijöiden odotetaan noudattavan kaikkia turvallisuuteen liittyviä ohjeita ja määräyksiä.

NCC:n terveys- ja turvallisuuspolitiikan päätavoitteet
Työntekijöiden turvallisuus ja terveys on etusijalla
Työturvallisuus on osa jokapäiväistä toimintaa ja jokaisen työntekijän vastuulla
Turvallisuusjohtaminen on keskeinen tavoite kaikilla organisaation tasoilla
Turvallisuuden jatkuva parantaminen ja oppiminen virheistä

NCC:n terveys- ja turvallisuuspolitiikka

NCC:n terveys- ja turvallisuuspolitiikka on keskeinen osa yrityksen toimintaa. Terveys ja turvallisuus ovat ensisijaisen tärkeitä asioita kaikille NCC:n työntekijöille.

Työterveys ja -turvallisuus ovat NCC:lle vakavasti otettavia aiheita. NCC:n tavoitteena on aina taata työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi. Tämä politiikka ohjaa kaikkia NCC:n toimintoja ja päätöksiä, jotta työntekijöiden terveys ja turvallisuus pysyisivät ensisijaisena.

 • Päätavoitteet:
  1. Taata turvallinen työympäristö kaikille NCC:n työntekijöille.
  2. Ennaltaehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja.
  3. Promotoida työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia.
  4. Noudattaa kaikkia sovellettavia työturvallisuuslakeja ja -määräyksiä.

NCC:n terveys- ja turvallisuuspolitiikkaa noudatetaan kaikissa työvaiheissa – suunnittelusta lähtien aina valmiin rakennuksen ylläpitoon asti. Jokaisella työntekijällä on vastuu omasta ja muiden turvallisuudesta, ja kaikkia rohkaistaan ilmoittamaan havaitsemistaan riskeistä tai turvallisuushaasteista.

Poliittiset toimet Vastuuhenkilöt
Koulutus ja tiedotus NCC:n henkilöstöosasto
Työpaikkaselvitykset ja riskien arviointi Projektipäälliköt ja työmaainsinöörit
Turvallisuusohjeistukset ja -koulutus Turvallisuuspäällikkö
Työtapaturmien tutkiminen ja raportointi Laatupäällikkö

NCC:n terveys- ja turvallisuuspolitiikka on jatkuva prosessi, jossa pyritään jatkuvasti parantamaan työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta. NCC:n johto sitoutuu takaamaan, että kaikki resurssit ovat käytettävissä turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi. Jokainen NCC:n työntekijä on osa tätä prosessia ja kannustetaan aktiivisesti osallistumaan terveys- ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.

NCC terveys- ja turvallisuuspolitiikka

NCC terveys- ja turvallisuuspolitiikka

NCC:n työterveys- ja turvallisuuspolitiikka on tärkeä osa yrityksen toimintaa. Me NCC:llä pidämme huolen siitä, että kaikilla työntekijöillämme on turvalliset ja terveelliset työolosuhteet. Työterveys- ja turvallisuuspolitiikkamme perustuu vahvaan sitoutumiseen työturvallisuuteen sekä viranomaisten säännösten ja määräysten noudattamiseen.

Työterveys- ja turvallisuuspolitiikkamme tavoitteena on varmistaa kaikkien työntekijöiden hyvinvointi ja terveys. Toimimme aktiivisesti riskien ennaltaehkäisyssä ja pyrimme jatkuvasti kehittämään työolosuhteita turvallisemmiksi. Panostamme myös työntekijöiden koulutukseen ja tietoisuuden lisäämiseen työturvallisuudesta.

Työturvallisuus

Työturvallisuus

Yksi keskeisimmistä asioista työterveys- ja turvallisuuspolitiikassamme on työturvallisuus. NCC:llä meillä on tiukat turvallisuusvaatimukset, jotka koskevat kaikkia työntekijöitämme ja alihankkijoitamme. Jokainen on velvollinen noudattamaan turvallisuusohjeita ja käyttämään tarvittavia suojavarusteita.

NCC:ssä meillä on myös turvallisuusvalvontaohjelma, joka varmistaa, että kaikki toimivat turvallisesti ja noudattavat turvallisuuskäytäntöjä. Teemme myös säännöllisiä turvallisuustarkastuksia työmailla ja varmistamme, että kaikki turvallisuusriskejä koskevat havainnot käsitellään välittömästi.

Työterveys

Työterveys on toinen tärkeä osa NCC:n terveys- ja turvallisuuspolitiikkaa. Pyrimme tarjoamaan työntekijöillemme terveelliset työolosuhteet ja tukemaan heidän hyvinvointiaan. Tarjoamme muun muassa säännöllisiä terveystarkastuksia ja työterveyspalveluita työntekijöille.

Meillä on myös ergonomiaohjelma, joka auttaa ehkäisemään työperäisiä sairauksia ja vammoja. Lisäksi tarjoamme työntekijöille mahdollisuuden osallistua erilaisiin liikunta- ja hyvinvointiohjelmiin, joilla edistetään terveyttä ja hyvinvointia työssä.

Sitoutuminen turvallisuuteen

Sitoutuminen turvallisuuteen

Yrityksemme työterveys- ja turvallisuuspolitiikkaan sitoutuminen on keskeinen osa NCC:n toimintaa. Jokainen työntekijämme osallistuu turvallisuuskoulutuksiin ja saa tarvittavat tiedot ja taidot työturvallisuudesta. Tavoitteenamme on luoda työturvallisuuskulttuuri, jossa jokainen ymmärtää oman vastuunsa työturvallisuuden edistämisessä.

Haluan korostaa, että turvallisuus on meidän kaikkien asia ja työtovereiden turvallisuudesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Jokainen työntekijä on oikeutettu pysäyttämään työn, jos huomaa vaaratilanteen tai epävarmuutta työturvallisuudessa. Näin pystymme yhdessä varmistamaan, että työmme on turvallista ja terveellistä.

Mikä on Ncc terveys- ja turvallisuuspolitiikka?

Ncc terveys- ja turvallisuuspolitiikka on Ncc-yrityksen strategia ja käytäntöjen kokonaisuus, jonka tarkoituksena on varmistaa työntekijöiden ja asiakkaiden terveys ja turvallisuus.

Miten Ncc varmistaa terveys- ja turvallisuuspolitiikkansa noudattamisen?

Ncc varmistaa terveys- ja turvallisuuspolitiikkansa noudattamisen kouluttamalla ja tukemalla työntekijöitä sekä järjestämällä säännöllisiä tarkastuksia ja auditointeja työmailla.

Mitä käytäntöjä Ncc terveys- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluu?

Ncc terveys- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluu muun muassa riskien hallinta, turvallisuuskoulutus, työterveydenhuolto, työtapaturmien ja sairauksien ehkäisy sekä työympäristön turvallisuuden varmistaminen.

Miten Ncc huolehtii työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta?

Ncc huolehtii työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta tarjoamalla muun muassa työterveydenhuoltopalveluita, turvallisuuskoulutusta, suojavarusteita ja työergonomiaan liittyvää tukea.

Mitä Ncc tekee mahdollisten työtapaturmien sattuessa?

Ncc toteuttaa toimenpiteitä työtapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Jos työtapaturma kuitenkin sattuu, Ncc huolehtii työntekijän saamasta hoidosta, selvittää tapaturman syyt ja tekee tarvittavat muutokset työskentelytapoihin, jotta vastaavat tapaturmat voidaan välttää jatkossa.

Mikä on Ncc terveys- ja turvallisuuspolitiikka?

Ncc terveys- ja turvallisuuspolitiikka on Ncc:n yrityksen terveys- ja turvallisuuskäytäntöjen ja -strategioiden kokonaisuus.

Miksi Ncc on luonut terveys- ja turvallisuuspolitiikan?

Ncc on luonut terveys- ja turvallisuuspolitiikan varmistaakseen työympäristön turvallisuuden ja työntekijöiden hyvinvoinnin.

Mitä asioita Ncc terveys- ja turvallisuuspolitiikka käsittelee?

Ncc terveys- ja turvallisuuspolitiikka käsittelee muun muassa riskien tunnistamista, turvallisuuskoulutusta, työtapaturmien ehkäisyä ja työntekijöiden terveydenhuoltoa.

Mitä konkreettisia toimenpiteitä Ncc terveys- ja turvallisuuspolitiikkaan sisältyy?

Ncc terveys- ja turvallisuuspolitiikkaan sisältyy esimerkiksi riskien arviointia, säännöllistä turvallisuuskoulutusta, turvallisten työvälineiden ja -menetelmien käyttöä sekä työntekijöiden terveystarkastuksia.

Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus

Vastaa